Handleiding

Kiescode

Omschrijving

8715

Bewerkingen / machinegroepen

 

Indien u gebruik maakt van de geavanceerde capaciteitsplanning beheert u met deze kiescode de bewerking. Zo niet, dan beheert u met deze kiescode de machinegroepen.

 

Meer over geavanceerde capaciteitsplanning ...

 

Tabblad 'Bewerking'

 

Rubriek

Toelichting

Bewerking

De bewerking of de machinegroep.

 

Algemeen

 

Omschrijving

De (verkorte) omschrijving van de machinegroep

Verkorte omschrijving

 

Afdeling

De afdeling waar de machinegroep onder valt

Voorkeurbewerking

De machinale bewerking die meestal op de machine wordt uitgevoerd. De bewerkingsomschrijving wordt geprojecteerd

Voorkeursmachine

Als backflushing van toepassing is kan hier de machine worden ingegeven die tijdens backflushing gebruikt zal worden om machine-uren op te melden. Als bij een machine is vastgelegd dat backflushing van toepassing is en bij een machinegroep deze machine als voorkeursmachine is vastgelegd, dan zullen de uren uit de machinegroepregel op deze machine worden gemeld.

Invoer van de voorkeursmachine is niet verplicht.

Capaciteitseenheid

De eenheid waarin de capaciteit van de machine wordt uitgedrukt. Standaard zijn dit uren en minuten. Afhankelijk van de parameterinstelling zijn ook andere eenheden mogelijk.

Grootboekcode

Code voor splitsing van de journalisering van de bewerkingskosten via logistieke journaalposten.

Bewerkingspatroon

Meer ...

Bewerkingsdocument

Bewerkingen kunnen op productiedocumenten worden afgedrukt. De volgende typen bewerkingsdocumenten zijn mogelijk:

B = Bon, op deze bon wordt de bewerking met de bijbehorende tekstreferentie afgedrukt.

S = Staat, op deze lijst wordt de bewerking met de bijbehorende tekstreferentie afgedrukt. Daarnaast kunnen de te bewerken materialen en/of tekeningen via het bewerkingspatroon aan deze staat worden toegevoegd.

N = Niet van toepassing, er wordt geen bewerkingsdocument afgedrukt

Code verdichten

Indien verdichten van toepassing is zullen de bewerkingen uit de stuklijst bij genereren van productieorders (zowel automatisch als handmatig) verdicht worden tot een (1) bewerking. De bewerkingstijd, steltijd en buffertijd zullen worden gecumuleerd. Indien een variabel tekstblok aanwezig is wordt deze gekopieerd in het variabel tekstblok van de eerst voorgekomen bewerking. Bewerkingsregels met een specifiek tekstblok zullen niet verdicht worden. Indien van toepassing zal ook het bewerkingspatroon worden verdicht.

 

Tarieven

 

Grondslag tarief

Grondslag tarief, hier kan worden gekozen uit de volgende optie:

Bewerkingstarief

Bewerkingstarief + mantarief

Bewerkingstarief

Het bewerkingstarief per eenheid

Mantarief

Het mantarief per eenheid. Indien 'Grondslag tarief = bewerkingstarief' is dit niet van toepassing

Verkoopprijs

De verkoopprijs van de bewerking.

Tarieven per

Het aantal uren waarvoor het tarief is vastgelegd

 

Capaciteitsplanning

 

Capaciteit per dag

De capaciteit per dag is het maximaal aantal uren dat de machinegroep per dag heeft. Kunnen er bijvoorbeeld 3 planeenheden fulltime worden ingezet, dan zal de capaciteit 3*24 uur = 72 uren bedragen.

De planning zal in dit voorbeeld uitgaan van 3 planningseenheden: 3 medewerkers met dezelfde taak kunnen 72/3 = 24 uur per dag worden ingezet.

Aantal planeenheden

Planningseenheden: het aantal (identieke) eenheden dat tezamen de normcapaciteit per dag geeft.

Dit aantal wordt als (ver)deelfactor bij de planning gebruikt. In dit geval kan de volledige capaciteit verdeeld worden over  "gelijksoortige” machinegroepen.

 

Voorbeeld:

Er worden 4 planningseenheden opgegeven en een normcapaciteit van 32 uur, dan gaat de planning uit van:

capaciteit per planningseenheden = totale capaciteit / aantal planeenheden

In dit geval rekent de capaciteitsplanning dus met 32/4=8 beschikbare uren voor een order per dag.

Planner De Prodin medewerker die u hier registreert kunt u gebruiken voor het filteren op bewerkingen in het grafisch planbord.

Capaciteitsverloop

Met dit veld wordt aangegeven of er wel of geen normcapaciteit per dag voor deze bewerking wordt vastgelegd. Deze capaciteit wordt in de planning meegenomen

 

Wanneer een bewerking vaak als bottleneck factor wordt gezien en dus altijd in de planning moet worden opgenomen, is het noodzakelijk dat de bewerking als kritische bewerking wordt aangeduid. Deze bewerking kan dan worden opgenomen in de planningsstuklijsten ten behoeve van de (ruwe) capaciteitsberekening in de module hoofdproductieplan.

Soort bewerking

Deze rubriek is alleen van toepassing indien u gebruik maakt van geavanceerde capaciteitsplanning.

 

Meer over beschikbare capaciteit ...

Plangroep

Dit wordt gebruikt indien de projectenadministratie van toepassing is. De plangroep wordt gebruikt voor grofplanning van projecten. De begrote uren voor projecten worden verdeeld over de plangroepen. Bij het melden van uren op deze bewerking wordt de grofplanning voor wat betreft de werkelijke uren automatisch bijgewerkt. Het gebruik van plangroepen is op systeemniveau vastgelegd.

Wachttijd

De tijd dat een order wacht bij een bewerking of bewerkingsgroep voordat met het instellen of met de bewerking wordt gestart. De wachttijd is een element van de totale productiedoorlooptijd en heeft geen invloed op de kostprijs.

De wachttijd is niet gebaseerd op de capaciteit maar gaat uit van het aantal decimale uren dat bij de productieconstanten is ingevoerd.

Doorlooptijd Een vast aantal dagen dat als doorlooptijd in de planning van de productieorder wordt gehanteerd. Indien de doorlooptijd op 0 staat geldt de normale planning.

 

DTR

 

Toon regels

Toon regels zijn alleen van toepassing indien de directe tijdregistratie (DTR) actief is. Deze rubriek geeft aan of binnen het melden de uren binnen de DTR ook de regels getoond.

Medewerker ingeven

Afhankelijk van de parameterinstelling (P3-276) kan gekozen worden of er al dan niet een medewerkerscode ingegeven moet worden tijdens het melden van machine-uren.

Onbemand draaien

Geeft aan of een machine onbemand kan blijven draaien. Binnen de werkordertijdregistratie kan dan een einddatum/tijd worden ingegeven t.b.v. de berekening van het gewerkte aantal uren.

Werkpatroon

Werkpatronen zijn alleen van toepassing indien de directe tijdregistratie (DTR) actief is. Met deze rubriek kan een patroon worden ingegeven, waarmee binnen het melden van de uren binnen de DTR de pauzes worden vastgesteld, ten behoeve van het berekenen van de totale werktijd.

Factor ingeven

Ten behoeve van de werkordertijdregistratie (DTR) kan hier worden ingegeven, of er een factor kan worden ingegeven om aan te geven of de order op meerdere machines tegelijkertijd wordt gestart.

Ingave machine in DTR

 

 

Button

Toelichting

Machines

Prodin presenteert de machines behorende bij deze bewerking in een pop-up. Per machine geeft u een voorkeur aan die Prodin gebruikt bij het toewijzen van resources.

 

De button is alleen beschikbaar indien u gebruik maakt van de geavanceerde capaciteitsplanning.

Medewerkers

Prodin presenteert alle productiemedewerkers in een pop-up. Per medewerker geeft u een voorkeur aan die Prodin gebruikt bij het toewijzen van resources. Per medewerker is tevens aangegeven of de betreffende bewerking de voorkeursbewerking van de medewerker is.

 

De button is alleen beschikbaar indien u gebruik maakt van de geavanceerde capaciteitsplanning.

 

Ingestelde waarden hebben invloed op de berekening van de doorlooptijd van productie-adviezen, productie-aanvragen en productieorders. Meer ...

 

 

Copyright © 2001 - 2020, Prodin Business Solutions B.V., All rights reserved